Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Maturita

Informace k organizaci maturitních zkoušek

Maturitní zkoušky, kterými se bude ukončovat střední odborné vzdělávání v Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž (podle platného znění §§ 77-82 školského zákona) budou mít dvě části – společnou (státní) a profilovou (školní):

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

  1. český jazyk a literatura,
  2. cizí jazyk (žák si zvolí jazyk, který je ve škole vyučován).

Zkoušky z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných

  • formou didaktického testu,
  • formou písemné práce a
  • ústní formou před zkušební maturitní komisí.

Žák se může ve společné části maturitní zkoušky dále přihlásit k nepovinné zkoušce, a to z dalšího cizího jazyka, který je ve škole vyučován.

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

  1. praktická zkouška z hlavního oboru studia (interpretace skladby na úrovni obtížnosti a rozsahu dle nových ŠVP příslušného HLO),
  2. ústní zkouška z hudební teorie (výběr z 25 - 30 otázek, zahrnující učivo předmětů harmonie, hudebních forem a kontrapunktu) a
  3. ústní zkouška z dějin hudby (výběr z 25 - 30 tematických okruhů).

Žák se může přihlásit v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše ke 2 nepovinným zkouškám, a to volbou z těchto předmětů: hra na povinný klavír, hra na volitelný nástroj a dějiny kultury. Požadavky k naplnění obsahu i úrovně nepovinných zkoušek budou stanoveny vyhláškou jednotlivých oddělení vycházejíc z platných ŠVP.

Žák podává k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období přihlášku řediteli školy nejpozději 1. prosince.

 
MgA. Miroslav Šiška, ředitel školy v. r.

Další informace:

Aktuální a detailní informace o maturitách najdete na webových stránkách www.novamaturita.cz.

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury naleznete zde.

Absolutorium