Jednotná hodnotící kritéria talentové zkoušky pro obory vzdělávání
Hudba a Zpěv

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Talentová zkouška má 2 části: odbornou praktickou a hudebně teoretickou. Průběh talentové zkoušky hodnotí odborná komise, složená z odborně příslušných pedagogů školy. Požadavky praktické odborné i hudebně teoretické části talentové zkoušky jsou zveřejněny na webu školy v části Přijímací řízení v odstavci „Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek“. Při hodnocení uchazeče se přihlíží také k výsledkům předchozího vzdělávání – při celkovém hodnocení je zohledněn průměrný prospěch uchazeče za poslední dva roky základního vzdělávání.

V odborné praktické části (hra na nástroj anebo zpěv) může uchazeč získat maximálně 25 bodů. Hodnotí se praktické dovednosti, předpoklady pro studium hry na příslušný nástroj anebo zpěvu a hudební talent.

Hudebně teoretická část talentové zkoušky se skládá ze čtyř dílčích úseků: intonace, rytmus, hudební nauka a kulturní rozhled. Uchazeč je klasifikován výslednou známkou (1 – 5; výborný – nedostatečný).

  • Při hodnocení „výborný“ se přičítá k výslednému bodovému hodnocení 1 bod,
  • při hodnocení „chvalitebný“ se nepřičítá ani neodečítá žádný bod,
  • při hodnocení „dobrý“ se odečítají 2 body,
  • při hodnocení „dostatečný“ se odečítají 3 body,
  • při hodnocení „nedostatečný“ se odečítá 5 bodů.

Výsledky předchozího vzdělávání jsou zohledněny následujícím způsobem:

  • při průměru klasifikace 1 – 1,49 se přičítá k výslednému bodovému hodnocení 1 bod,
  • při průměru klasifikace 1,5 – 1,99 se nepřičítá ani neodečítá žádný bod,
  • při průměru klasifikace 2 – 2,49 se odečítají 2 body,
  • při průměru klasifikace 2,5– 2,99 se odečítají 3 body,
  • při průměru klasifikace 3 a více se odečítá 5 bodů.

Uchazeč tedy může získat ve výsledném hodnocení talentové zkoušky maximálně 27 bodů. Hranicí pro úspěšné zvládnutí talentové zkoušky je 20 bodů. Při zisku stejného počtu bodů rozhodne o lepším umístění hodnocení praktické části, tedy hry na nástroj anebo zpěvu.

Bezprostředně po vyhodnocení výsledků talentových zkoušek obdrží každý uchazeč poštou písemné „Sdělení o výsledku talentové zkoušky“ (§ 62, odst. 3 školského zákona). Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy v období od 5. do 15. února. V této době vydá ředitel školy také případné rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší konzervatoři potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli konzervatoře nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu, tedy až v období od 5. února (§ 62, odst. 5 a § 60g, odst. 6 školského zákona).

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy v. r.

září 2022