Jednotná hodnotící kritéria talentové zkoušky pro obory vzdělávání
Hudba a Zpěv

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Talentová zkouška má 2 části: odbornou praktickou a hudebně teoretickou. Průběh talentové zkoušky hodnotí odborná komise, složená z odborně příslušných pedagogů školy. Požadavky praktické odborné i hudebně teoretické části talentové zkoušky jsou zveřejněny na webu školy v části Přijímací řízení v odstavci „Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek“. Při hodnocení uchazeče se přihlíží také k výsledkům předchozího vzdělávání – při celkovém hodnocení je zohledněn průměrný prospěch uchazeče za poslední dva roky základního vzdělávání.

V odborné praktické části (hra na nástroj anebo zpěv) může uchazeč získat maximálně 25 bodů. Hodnotí se praktické dovednosti, předpoklady pro studium hry na příslušný nástroj anebo zpěvu a hudební talent.

Hudebně teoretická část talentové zkoušky se skládá ze čtyř dílčích úseků: intonace, rytmus, hudební nauka a kulturní rozhled. Uchazeč je klasifikován výslednou známkou (1 – 5; výborný – nedostatečný).

 • Při hodnocení „výborný“ se přičítá k výslednému bodovému hodnocení 1 bod,
 • při hodnocení „chvalitebný“ se nepřičítá ani neodečítá žádný bod,
 • při hodnocení „dobrý“ se odečítají 2 body,
 • při hodnocení „dostatečný“ se odečítají 3 body,
 • při hodnocení „nedostatečný“ se odečítá 5 bodů.

Výsledky předchozího vzdělávání jsou zohledněny následujícím způsobem:

 • při průměru klasifikace 1 – 1,49 se přičítá k výslednému bodovému hodnocení 1 bod,
 • při průměru klasifikace 1,5 – 1,99 se nepřičítá ani neodečítá žádný bod,
 • při průměru klasifikace 2 – 2,49 se odečítají 2 body,
 • při průměru klasifikace 2,5– 2,99 se odečítají 3 body,
 • při průměru klasifikace 3 a více se odečítá 5 bodů.

Uchazeč tedy může získat ve výsledném hodnocení talentové zkoušky maximálně 27 bodů. Hranicí pro úspěšné zvládnutí talentové zkoušky je 20 bodů. Při zisku stejného počtu bodů rozhodne o lepším umístění hodnocení praktické části, tedy hry na nástroj anebo zpěvu.

Stávající kritéria mohou být od ledna 2024 pozměněna v návaznosti na právě probíhající legislativní změnu týkající se digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

V letošním roce probíhá legislativní změna, která se do přijímacího řízení promítne od ledna 2024 a souvisí s digitalizací přijímacího řízení na střední školy. Školy s talentovou zkouškou čeká přechodný rok, kdy přijímání přihlášek probíhá podle starého modelu, ale vyhodnocování výsledků bude už v elektronickém systému.
Při vydávání těchto kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 nejsou ještě vyjasněné některé postupy, ale uchazeči budou o všem včas informováni.

Aktuální postup:

 • Přihlášky přijímáme v listinné podobě do 30. 11. 2023. Po spuštění systému elektronických přihlášek (nejdříve 15. ledna 2024) budou uchazeči zadávat své přihlášky ještě elektronicky podruhé. Podrobné informace budeme zasílat.
 • Talentové zkoušky proběhnou v termínu 15. nebo 16. ledna 2024 podle stanovených kritérií.
 • Ředitel školy zašle výsledky TALENTOVÉ ZKOUŠKY uchazečům do 20. ledna 2024 a následně zveřejní seznam s pořadím do 15. února 2024. V tomto seznamu uchazečů nebude položka PŘIJAT/NEPŘIJAT.
 • Definitivní výsledek přijímacího řízení bude znám až 15. 5. 2024, kdy ho bude vyhodnocovat systém, který bude zohledňovat prioritizaci oborů, kterou si budou stanovovat uchazeči při přihlašování.
 • Nebudou se odevzdávat ZÁPISOVÉ LÍSTKY a vydávat ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ. Vše bude centrálně v elektronickém systému přihlášek.
 • ODVOLÁNÍ se budou přijímat pouze na základě procesních chyb u přijímacího řízení, nikoliv na základě toho, že uchazeč nebyl přijat na zvolený obor z kapacitních důvodů

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy v. r.

říjen 2023