Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro

 • obor 82-44-P/01 Hudba (ŠVP Klasická hudba)
 • obor 82-45-P/01 Zpěv (ŠVP Klasický zpěv)

Termín konání talentové zkoušky: 16. a 17. ledna 2023

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:

 • obor 82-44-P/01 Hudba (ŠVP Klasická hudba): 26
 • obor 82-45-P/01 Zpěv (ŠVP Klasický zpěv): 4

Termín uzávěrky přihlášek je do 30. listopadu 2022.

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy

Požadavky a kritéria hodnocení talentových zkoušek

 1. Praktická část. Pro výsledek přijímacího řízení je tato část nejdůležitější.
 2. Hudebně-teoretická část. Požadavky ke zkoušce z intonace, rytmu, sluchové analýzy a hudební nauky:
  • přenášení tónů z různých oktáv klaviatury klavíru do hlasové polohy uchazeče
  • opakování melodického úseku o osmi tónech
  • sluchové rozlišení durových a mollových akordů
  • sluchové rozlišení počtu tónů v souzvucích (2, 3, 4)
  • zpěv durového a mollového kvintakordu
  • zpěv intervalů malých, velkých a čistých směrem nahoru
  • sluchové rozlišení intervalů malých, velkých a čistých
  • opakování rytmických útvarů s použitím synkop, triol, tečkovaného rytmu a šestnáctinových hodnot
  • interpretace rytmického úseku z notové předlohy
  • znalost předznamenání stupnic dur a moll
  • vyjmenovat stupnici durovou a mollovou přirozenou, harmonickou a melodickou
  • intervaly – vytvoření základních intervalů – malých, velkých a čistých
  • akordy – vyjmenovat durový a mollový kvintakord
  • utvořit sextakordy a kvartsextakordy durové a mollové od zadaných tónů
  • znalost čtení not v houslovém a basovém klíči
  • základní orientace v dějinách hudby – přehled o slohových obdobích a příslušných nejvýznamnějších představitelích
 3. Při hodnocení uchazeče se přihlíží také k výsledkům předchozího vzdělávání při celkovém hodnocení je zohledněn průměrný prospěch uchazeče za poslední dva roky základního vzdělávání.

Kritéria hodnocení talentových zkoušek najdete zde.

Přihláška

Přihláška ke studiu ke stažení ve formátu .pdf.

K přihlášce je nutno připojit

 • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
 • kopie vysvědčení posledních dvou ročníků studia, ve kterých uchazeč plní resp. splnil povinnou školní docházku (Pokud není již tato klasifikace zapsána na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč studuje, resp. studoval.)

Můžeme vám pomoci

Škola pořádá v každém školním roce Den otevřených dveří, kde jsou všichni zájemci informováni nejen o přijímací zkoušce, ale také o studiu v konzervatoři.

Pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce nabízí škola přípravu na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie. Termín bude oznámen v dostatečném předstihu.

10x Proč studovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského

Žádosti