Spolek přátel kroměřížské konzervatoře

Rada spolku přátel kroměřížské konzervatoře (SPKK)

 • Mgr. Lucie Netopilová / předsedkyně
 • Hana Švehláková / místopředsedkyně
 • Magda Molčanová / pokladník

Rada SPKK zastupuje a jedná za rodiče všech žáků školy, spolupracuje s vedením konzervatoře při organizaci akcí školy, podílí se na finančním zabezpečení žákovských exkurzí (koncerty, divadelní představení, poznávací zájezdy žáků školy), lyžařského výcvikového kurzu, vstupenek na vybrané kulturní akce na podkladě zájmu studentů školy apod. Projednává a podporuje účast žáků v interpretačních soutěžích a hudebních kurzech podle předem schválených kritérií.

Rada se schází dvakrát ročně.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Finanční příspěvek studentů

 • Studenti přispívají částkou 1500 Kč na jeden školní rok.
 • Částka je splatná do konce měsíce září v hotovosti v kanceláři školy, nebo bezhotovostním převodem přímo na účet spolku: 2901341936/2010 (Fio banka), přičemž jako variabilní symbol je nutno uvést datum narození žáka (ve tvaru RRMMDD, např.: pro žáka narozeného 24. 3. 2001 se uvede 010324) a do textové zprávy jeho příjmení.
 • Případné úlevy či rozložení platby projedná a schválí rada SPKK.

Kritéria pro přiznání finančních příspěvků pro studenty

 • Příspěvek na noty pro orchestrální doprovod absolventských koncertů: Polovina doložených finančních nákladů, maximálně však 3 000,- Kč
 • Příspěvek na zaplacení soutěžního poplatku: Polovina doložených finančních nákladů, maximálně však 1500,- Kč. Soutěže online maximálně 1000,- Kč pouze jedenkrát do roka.
 • Příspěvek na jiné náklady při reprezentaci školy: Dle posouzení rady SPKK
 • Příspěvek na lyžařský kurz: Pouze při minimálně 2/3 účasti studentů 1. ročníku
 • Příspěvek na exkurze, divadla, koncerty dle posouzení rady SPKK: Doprava + 1/2 ceny vstupného