Pravidla hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Složení zkušební komise

 • stálí členové – předseda, místopředseda, vedoucí oddělení
 • další členové – zkoušející, přísedící, pedagog hlavního oboru

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud není hodnocen z některé části stupněm 5 – nedostatečný. Klasifikaci ústní nebo praktické maturitní zkoušky navrhuje zkoušející ve shodě s přísedícím. Výsledné hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů, převáží hlas předsedy maturitní zkušební komise. Výsledky hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda maturitní komise veřejně v den konání zkoušky.

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy v. r.

27. září 2019

Pravidla hodnocení zkušební maturitní komisí

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikačních stupňů:

 • 1 – výborný
  Ústní zkouška: Žák samostatně ovládá učivo, eventuální drobné nedostatky nepřesahují 10 % učiva.
  Praktická zkouška: Výkon žáka je umělecky i technicky přesvědčivý, odpovídá plně požadavkům příslušného ŠVP.
 • 2 – chalitebný
  Ústní zkouška: Žák ovládá učivo, ale jeho výkon vykazuje nepřesnosti i chyby, které ale nepřesahují 30 % učiva, s pomocí zkoušejícího většinu nepřesností a chyb opraví.
  Praktická zkouška: Výkon žáka je umělecky i technicky stále přesvědčivý a odpovídá požadavkům příslušného ŠVP; v technice i výrazu (případně v obojím, eventuálně v paměti) se vyskytují drobné nedostatky.
 • 3 – dobrý
  Ústní zkouška: Žák učivo ovládá jen zčásti a jeho výkon vykazuje značné nepřesnosti i chyby, které ale nepřesahují 50 %; značnou část chyb s pomocí zkoušejícího napravuje.
  Praktická zkouška: Výkon žáka je umělecky i technicky méně přesvědčivý (případně vykazuje větší paměťové výpadky) anebo nesplnil v některém ohledu požadavky příslušného ŠVP.
 • 4 – dostatečný
  Ústní zkouška: Žák většinu učiva neovládá, neznalosti ale nepřesáhnou cca 70 % učiva; s pomocí zkoušejícího napravuje jen menší část chyb.
  Praktická zkouška: Výkon žáka je umělecky nepřesvědčivý, vykazuje zásadní technické nedostatky nebo žák v podstatnějším ohledu nesplnil požadavky příslušného ŠVP.
 • 5 – nedostatečný
  Ústní zkouška: Žák učivo neovládá, neznalosti již přesahují 70 % učiva a ani s větší pomocí zkoušejícího chyby neopravuje.
  Praktická zkouška: Výkon žáka je umělecky nepřesvědčivý a vykazuje zcela zásadní technické i paměťové nedostatky anebo žák nesplnil ve velmi podstatném ohledu požadavky příslušného ŠVP.